แจ้งปรับ PV สินค้า

แจ้งปรับ PV สินค้า

ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระราคาต้นทุนของวัตถุดิบ, การนำเข้าสินค้า และการขนส่งที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ไม่สามารถตรึงราคาของสินค้าไว้ได้ แต่เพื่อให้นักธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับคะแนน PV ของสินค้าในบางรายการแทนการปรับขึ้นราคาสินค้า โดยพิจารณาปรับตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด