นักธุรกิจที่ประสงค์จะทำการตลาดออนไลน์อย่างถูกต้อง
ต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากบริษัท แฮ็ปปี้เอ็มพีเอ็ม จำกัดเท่านั้น และจะต้องแสดงบัตรอนุญาต
"HOB" Happy Online Business Card ทุกช่องทางการขาย หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
และจะถูกลงโทษตามกฎระเบียบ CBPM โดยโทษสูงสุดคือ ถูกเพิกถอนสถานะการเป็นสมาชิก
โดยสามารถยื่นความจำนงและทำแบบทดสอบได้ที่ Line@HappySmiles
 

 

 
 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ดาวโหลด >>
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

ดาวโหลด >>