กฎระเบียบการตลาดออนไลน์ & โซเชียลมีเดีย 

เนื่องจากปัจจุบันมีนักธุรกิจหรือสมาชิกของ บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด เป็นจำนวนมากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความชัดเจน  ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในตลาดโซเชียลมีเดีย และเป็นประโยชน์แก่นักธุรกิจหรือสมาชิกในการสร้างและสนับสนุนธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น  บริษัทจึงขอกำหนดกฎระเบียบว่าด้วย 
การตลาดออนไลน์ (Online) และโซเชียลมีเดีย (Social Media)

 
  มาตรการบทลงโทษ 
 
กรณีที่นักธุรกิจหรือสมาชิกกระทำผิดต่อกฎระเบียบ ว่าด้วย การตลาดออนไลน์ (Online) และโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือหลักเกณฑ์  ระเบียบ และกฎจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท  บริษัทจะพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทเห็นสมควรต่อไปนี้  และคำตัดสินลงโทษของบริษัทถือเป็นที่สุด 

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ออกหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ระงับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
4. เพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก

 

 

 

 

 

ห้ามนำเสนอข้อมูลในเพจ Happy MPM

ในการแอบอ้างการรักษาหรือเคลมการบำบัดโรคต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งผิดกฎหมายโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

 

 

 

การใช้โลโก้บริษัทฯ ภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงสื่อทุกชนิด

หรือแม้แต่การนำภาพผลิตภัณฑ์ไปแสดงในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้มีการขออนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม

 

 รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนักธุรกิจ Online 

กชกร ชุ่มบัวกชศร สิริกมลชันกนกชน​ แป้นเรืองกนกวรรณ วิรัตน์กมล พรสงเคราะห์
กมลทิพย์ ทองดีกมลวรรณ คำให้สุขกรพัฒน์ กุลบุตรกรวรา ชาติวิทยากัญญา ศรีพุฒ
กัลยวีร์ บุลวัชร์วราชัยกุลรัศมิ์ บุญมาสันติวัฒน์เกตุนภา  เขมภัทร์ดำรงกัญญาพักต์ ศรีบุญเรืองเกียรติศักดิ์ ชูสกุล
เกี้ยว ศรีชื่นกาญจน์พิสุทธิ์ ชุติกุลอนันต์กานต์รวี สุริยมณีโชติกันต์ธร ลำพันธุ์เกณิกา กาญจมาภรณืกุล
กิตติศักดิ์ สืบเผ่าพันธ์กัลยา บัวนาคขจรศักดิ์ จันทร์เต็มจำลอง อิ่มคล้อยธัญญพัทธ์ อัครอมรพันธ์
ยุภาพรรณ สุบินตา สุรินทร กปิตถา ณ อยุธยาคำจันทร์ ตาบุดดาคุณากร สุจินต์จงดี ศิริพลัง
จรูญรัตน์ ปันบู้จักรกฤษณ์ สัมปูรณสาครจักรกฤษณ์ บุรีรัตน์จักรพันธ์ นวลสุวรรณจันทร์จิรา ศิริฤกษ์
จันทร์ทิพย์ สืบเผ่าพันธ์จันทร์ธิมา นันทะโชติจำรัส เกิดเพียรจำเริญ คณีกุลจิดาภา ดีสวัสดิ์
จิตติกา ชนินทร์สถาปัตย์จิตติรัตน์ ใสดีจิรายุ ก้อยผาจิราวรรณ์ พรหมจรรย์เจษฎา สิงห์อรุณ
ฉัตรสุมาลย์ วัฒนศรีเฉลิมชัย ศรีจันทร์โคตรชนนิกานต์ ดีขุนทดชนันพร กุลฐิติกิจ ชนานันท์ ไชยประเสริฐ
ชนิดา โหว่ภักดีชนิตา คลังแสงชยาภรณ์ กานต์พิชยาวรรณชยามร แก้วทองชรินรัตน์ และเยาะ
ชลัช ศุภกิจญานิศาชวลิต เพชรไทยชัชชฎา ตุลารัตน์เรืองนามชัยพฤกษ์ ศรีอ่อนทองชัยศิริ ศรีราคำ
ชาญชัย งามศุภฤกษ์ชาลิสา สัมมะณีชิษณุชา แย้มพวงชุติมา  ม่วงปรางนาชุติมาศ คูวรรณศิลป์
ชูชาติ เครื่องคำชูศักดิ์  สุกิจวัฒนาญภากุณช์ จิรภพพงศาญาณาธิป อภิชิตนรานนท์ฐกร พัฒนเพชร
ฐษา ปัญญาไชยกิจฐิติรัตน์ ทองทิพย์เจริญฐิภาพรรณ ทองคำณณัฐสิชาญ์ ทองประเสริฐณัฏฐ์-อัตถิ
ณัฐจักร ปัญญาทิพย์ ณัฐภัทร์  ธนบวรโอฬารณิชา จตุรแสงธรรมณิชาภา จงมีพรชัยณิพา บุญอ้อม
ณีรนุช สร้อยนาคณีรานันท์ มณีรัตน์ดนัยฤทธิ์ มารมย์ดลนภัส จันทมานพดาลียา อมะรึก
ดิเรก ศักดีดุลยพนธ์ สมศรีต่อศักดิ์ ร่มจำปาทนงศักดิ์ ภาระสารทรงธรรม ปรัชญธำรง
ทับทิม สว่างปัญญาทินกร สุขศิลาทิพวรรณ. ชุ่มบัวทีปกร ผาสุขธงขัย ศักดิ์อาภา
ธนพร หมวดเชียงคะธนวรรณ ปลากระโทกธนัชพงศ์ จันธรรมาพิทักษ์ธนัญญา บัวยิ้มธนาภรณ์ วงษ์ใหญ่
ธนายุทธ กิจแสวงธเนศ ฉันทกุลวณิชธัญญพัตน์ กุลทรพลกรุตม์ธัญพรรษกรณ์ ศรีแก้วณวรรณธันชญา สิริประมงค์
ธันวา แสงเหลืองอ่อนธัศศิษฎ์ นาคประเสริฐธิดารัตน์  โคตรขวาธีร์  นุ่นรักษาธีระวิทย์ ยวนานนท์
นพวินท์ เขื่อนคำนภา มัตติทานนท์นภาพัฒน์ จันทะกลนรีนุช สังข์จุ้ยนฤชิต เขมภัมร์ดำรง
นวนัฑ แจ่มนิยมนันฐิชา ขอกลางนันทนา ศักดิ์ทองนิตย์รดี แคงสันเทียะนิติธร  วิศวชาติกุล
นิทรา ช้างแก้วนิภาพร สิงห์แสงนิรมาน แพ็ตทริอาจ์ก้านิรันดร ศรีบุษย์นิสารัตน์ กิจแสวงศักดิ์
เนาวรัตน์ ดีทวีบัณฑรวรรณ  แก้วทองบุญเกิด  ญานะกิจบุญน้อม หมื่นสุขบุรัสกร  พลพิชัย
เบญญาดา นิธินันทิกรปฐมณ เสมขำปฐมพร ปัจฉิมปรเมษฐ์ อัญชโลทัยประกาย บุญส่ง
ประดิพุทธิ์ พรสงเคราะห์ประเสริฐ แคงสันเทียะปริษา พิชชาวรากุลปริษา พิชชาวรากุลปารเมศล์  จิวะเจริญชัย
ปิยอร เดชศรีเมืองปุณยภา พรมบวชผกามาศ ปุณณะหิตานนท์ผดุงศักดิ์  แพงทรัพย์ผ่องพรรณ ภัยแคล้ว
ไผทรัชต์ ตรีกัตถจริยาพงศพัศ ถวิลสุขพงษ์พันธ์ ศรีสิงห์พงษ์ศิริ สว่างปัญญาพรรณรัตน์ ตั้งอยู่
พรศักดิ์ ช่วยดำพรสวรรค์ สุริยฐิติภัทร์พรหมภัสสร สหธนนันท์พสุนันทน์ ธนพงศ์ไทพัชรินทร์  ศรีชัยธนบูรณ์
พันธ์วิรา อรุณรัตนสกุลพิจิตรา  ประโยชน์พิชญา วิบูลย์วงศาพิพัฐห์ พินิจสุวรรณพิมพ์วรา พัวพันธุ์
พีรญา ช่วยประคองพูนศิริ ชูนาคแพทองทิพ ยิ้มเกิดไพวัลย์ พันธะมุยภริสา มหาวัง
ภัคภัสสร์ ณฐพิศิษฏ์ภัคภัสสร์ ณฐพิศิษฏ์ ภาณุพงศ์ เริงเขตกรรมภูเมธ เตชาสุทธินนท์เภา พงศ์พิศาล
มนตรี ใหม่คำมนต์สิทธิ์  สิงห์ทะนุประเสริฐมารุต พิพัฒน์มุกดา  ปาณินท์เมทิกา ปัญญารักษ์
เมทินี  ชัยนาคินเมทินี เทตินน้ำเมษะรส อิ่มคล้อยยุทธพิชัย สมโพธิยุพิน  ยิ้มกำภู
ยุวดี งามศุภฤกษ์รวินท์รัตน์ นารายณ์ยะระพีพันธุ์ จาติกวนิชรักษิณา เทียมวงค์รัชฎาภรณ์ พิญญพงษ์
รัฎฐ์ภรณ์ สุขธรรมนิตย์รัฐฉัตรพร  ใจกุศลรัดดา วิเศษชูรัตนภรณ์ อ่อนละมูลรัตนะ คุณานพรัตน์
รัสรินทร์ วงค์วิไลเรียม และไหมฤทธิเดช ป้องคำสิงห์ลัดดา สุขโขลัดดาวัลย์ ธรศีร
ลัทธ์สนนท์​ มัตติทานนท์วชิราวลี นาควิโรจน์วณิชชากร ศรรัมย์วนาลี เกิดเพียรวรารัตน์ ปัสสาสุ
วลีรักษ์ จิรอิสระวงศ์วัฒนพงศ์ ตั้งอยู่วัฒนา พีระพันธุ์ว่าที่ ร.ต.ญ. อังษณา สวัสดิ์ดวงวารินทร์ วรรณโภคา
วาสนา คาดีวีวิทยา ศรีหนารถวิภาดา คุณานพรัตน์วิภาพร คำให้สุขวิมลนันท์ ยิ้มสง่างาม
วิรเชษฐ์ ภิลาสาววีระวุฒิ สุทธหลวงศรราม อุส่าห์ดีศรัญญา เผือกฟักศรัณยพงศ์  เสยอินทร์
ศรัณย์รัชต์ ศิริพินศศิธร กะลีวังศักดิ์ สิริประมงค์ศักดิ์ชัย มารุ่งเรืองศิรประภาร์ วันดี
ศิริพร งามจิตต์ประนอมศุระกาญจน์ วงค์ฮ้อยสงวน ภิญโญยิ่งสง่า เสาะแสวงสมชัย  โสทะรักษ์
สมชาย  ชัยศรีสมปอง โคชมาศสมพร แซ่เลี้ยวสมรัก  กุลภควาสมศักดิ์ จันทร์สกุล
สมัย ไข่เก่าสรัญภัส  จันทร์สกุลสราวุธ สุขกาญจนศักดิ์สโรชา วันศุกร์สศิวิมล โกการัตน์
สอ้าน กางการสังวาลย์ บุญเป็งสัชฌุกาญจน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาสันติภาพ จันทร์เต็มสายชล วิลส์
สิทธศาสตร์ ตั้งอยู่สิริกร  มีสุขประดับสิริอร สาระทะพงค์สุกัญญา มหาวงษ์สุดารัตน์ เย็นรักษา
สุธัญญา บัณฑิตยางกูรสุธา ทับทิมทองสุธิดา โรงแสงสุนิสา บริศรีสุพรรณี
สุภาพร จันทร์ขาวสุภาพร ริมประโคนสุภาภรณ์ คุ้มศิริสุรศักดิ์ รักเทือกเถาว์สุริยา ประทุมศรี
สุรีย์พร ศรีสืบสุวภัทร บุญมาเลิศเสาวลักษณ์ เสาะแสวงเสาวลักษณ์ เสาะแสวงอนุตตรีย์ ธรรมสิริพร
อรทัย ทิศทองอรทัย รอดไทรอรรถพล พรประสิทธิ์รัตนาอรรถพล ศรีแก้วณวรรณอรอนงค์ พลูหนัง
อรอุมา แซ่ลิ้มอังควิภัค  ลภัสรดาพิศุทธิ์อัจฉรียา ศรีคำภาอัชฎาพรรณ ดวงปฏิอัญชลินทร์  ตระกลพัฑฒนะ
อัศวพงษ์ กุลบุตรอำพร เกตุงามอินนิภาจนันท์ เพ็งหล่ออิสรีย์ แลโค้งอุทัยวรรณ เอี่ยมชาวนา
อุสาห์ น้อยแก้วเอกพิสิฐ อิ่มจันทคกเอิบทิพย์ ใจจำนงโอฬาร ศักดิ์เจริญพันธ์MR.SOTHY LAO
SOUDTA RAOKEO