มาตรการบทลงโทษ 
 
กรณีที่นักธุรกิจหรือสมาชิกกระทำผิดต่อกฎระเบียบ ว่าด้วย การตลาดออนไลน์ (Online) และโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือหลักเกณฑ์  ระเบียบ และกฎจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท  บริษัทจะพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทเห็นสมควรต่อไปนี้  และคำตัดสินลงโทษของบริษัทถือเป็นที่สุด 

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ออกหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ระงับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
4. เพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ดาวโหลด >>
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

ดาวโหลด >>