ခရီးစဉ်

ดินแดนแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า “ยุโรปแห่งเอเชีย” ด้วยเมื่อครั้งอดีตที่แห่งนี้ได้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมที่สร้างจึงมีกลิ่นอายแห่งความเป็นยุโรปคุกรุ่นอยู่ทั่วอาณาบริเวณ


"The Genting Dream Cruise Ship"

Singapore - Penang - Langawi


Unveiling the first travel reward in 2019! This year’s first reward program enabled our qualified business owners to enjoy the luxury lifestyle on a cruise ship, “The Genting Dream”. It features all the comfort of authentic Asian hospitality, combined with the finest experiences from around the world, cruising from Singapore to Penang & LangKawi.

 

#DiscoverCruiseShip #TravelReward2019

"Highlights from Discover India 2018"Our qualified independent business owners enjoyed a good balance of sight and experiences of the beauty India as they celebrated their impressive qualification for "Discover India 2018" 

 

#DiscoverIndia #TravelReward2018

"Discover Eastern Europe"

Czech - Germany - Slovakia - Hungary - AustriaOur qualified independent business owners enjoyed 
impressive modernities, breathtaking histories and good balance of sights of the beauty of Czech, Germany, Slovakia, Hungary & Austria, as they celebrated their impressive qualification for "Discover Europe 2017".

 

#DiscoverEurope #TravelReward2017