ວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ

ຂຶ້ນຊື່ວ່າທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຊິເປັນໃນຮູບແບບ ຫຼື ລະດັບໃດກໍຕາມ ຊິໜີບໍ່ພົ້ນເລື່ອງຂອງການແຂ່ງຂັນ, ໂດຍສະເພາະໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ເພາະນອກຈາກຜະລິດຕະພັນ ແລະບໍລິການທີ່ເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍນັ້ນ ຕ້ອງດີທີ່ສຸດແລະເໜືອກວ່າຜະລິດຕະພັນອື່ນ, ແລ້ວໃນເລື່ອງຕົວຂອງຜູ້ບໍລິຫານນັ້ນຕ້ອງມີຫຼັກຍຶດທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະມີຄວາມຮອບຮູ້ໃນທຸກໆດ້ານ ເພື່ອສູ້ຊົນກັບອຸປະສັກຕ່າງໆ, ລວມເຖິງນຳພາທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍນັ້ນໆ ໄປສູ່ຈຸດທີ່ເອີ້ນວ່າ ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.

ພັນທະກິດ

ການຊອກຫາແລະການນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຜະລິດຕະພັນເພື່ອຄວາມສວຍ ຄວາມງາມ ຫຼື ຊິເປັນຜະລິດຕະພັນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະຢັ້ງຢືນຈາກຄົນທົ່ວໂລກ ວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີສຸດ ເມື່ອໃຊ້ແລ້ວເຫັນຜົນຊັດເຈນ ແລະຍັງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ມີງານວິໄຈທາງວິທະຍາສາດຮັບຮອງ. ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງແນະນຳແລະຊີ້ນຳການເຮັດການຕະຫຼາດ, ວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍກັບເຮົາ, ເພື່ອເປັນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະເພີ່ມທະວີສັກກະຍະພາບໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍຂອງເຮົາ ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນທຸລະກິດ, ຈາກການທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງກັບເຮົາ.

ເປົ້າໝາຍສູງສຸດ

ສິ່ງທີ່ ແຮັບປີ້ ເອັມພີເອັມ ຕ້ອງການສູງສຸດ ກໍຄື ຄວາມປະສົບຜົນສຳເລັດຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍຂອງເຮົາ, ແລະຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນໃນພາກພື້ນອາຊ່ຽນ, ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ ແຮັບປີ້ ເອັມພີເອັມ ທຸກຄົນ ຈຶ່ງທຸ່ມເທທັ້ງແຮງກາຍ ແລະແຮງໃຈ, ເພື່ອພັດທະນາສັກກະຍະພາບດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ຮອງຮັບການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່, ລວມເຖິງໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົານັ້ນ ສູ້ຊົນກັບອຸປະສັກຕ່າງໆ ໄປສູ່ຈຸດໝາຍທີ່ຕ້ອງການ, ໂດຍທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ລືມທີ່ຊິຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະຍັງຮັກສາພັນທະສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບສະມາຊິກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ.