ລະບຽບການປະຕິບັດ

หมวดที่ 1 บทนิยาม

ในระเบียบกฎเกณฑ์การเป็นสมาชิก บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จํากัด ฉบับนี้
บริษัทฯ หมายถึง บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จํากัด
ผู้สมัคร หมายถึง ผู้แสดงความจํานงที่จะเป็นสมาชิกของบริษัทฯ โดยการกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อในใบสมัคร พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารประกอบการสมัครและชําระค่าสมัครให้แก่ผู้มีหน้าที่ในการรรับสมัครสมาชิกโดยสมบูรณ์

 • สมาชิก หมายถึง สมาชิกของบริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จํากัด ซึ่งได้แก่บุคคลที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทฯ ให้ได้สมาชิกภาพและได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกตามที่บริษัทฯกําหนดรวมถึงสิทธิในการเป็น “ผู้จําหน่ายอิสระ” ของบริษัทฯ
 • ผู้จําหน่ายอิสระ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการแนะนําสินค้าหรือบริการนั้นไปเสนอขายต่อผู้บริโภค
 • ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้จําหน่ายอิสระ หรือ ผู้ที่รับการชักชวนจากผู้จําหน่ายอาระเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ
 • ผู้มุ่งหวัง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแนะนําและเปิดใจหรือทําให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ เพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ และสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ
 • ผู้แนะนํา หมายถึง สมาชิกคนแรกผู้ที่ได้แนะนําและเปิดใจให้ผู้มุ่งหวังเชื่อมั่นในคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ แล้วตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ และสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทฯ
 • สายงาน หมายถึง สายสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ธุรกิจที่สานกันเป็นเครือข่ายภายในองค์กรขาย
 • ผู้แนะนํา หมายถึง ผู้ชักชวน ผู้มุ่งหวังมาสมัครเป็นสมาชิกด้วยตัวเอง
 • อัพไลน์ (Upliner) หมายถึง สมาชิกผู้มีกรรมสิทธิ์ในคะแนน (PV) ที่อยู่เหนือขึ้นไปในสายงาน
 • ดาวน์ไลน์ (Downliner) หมายถึง สมาชิกผู้มีกรรมสิทธิ์ในคะแนน (PV) ที่อยู่ถัดลงมาในสายงาน

หมวด 2 เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกผู้จําหน่ายอิสระ Happy MPM

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกผู้จําหน่ายอิสระ

1.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

1.1.1) อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันสมัคร
1.1.2) ไม่เป็นผู้วิกลจริต
1.1.3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล

1.2.1) แสดงหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยระบุผู้มีอํานาจลงนาม
1.2.2) ไม่เป็นนิติบุคคลที่ล้มละลาย

2. หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกผู้จําหน่ายอิสระ

2.1 ใบสมัครเป็นสมาชิกผู้จําหน่ายอิสระตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไม่ขาดอายุ) หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มีรูปถ่าย และหมายเลขบัตร
2.3 สําเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการให้บริษัทฯ โอนเงินเข้าบัญชี (เลขที่บัญชีต้องไม่เกิน 10 หลัก)
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี

3. ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิกผู้จําหน่ายอิสระ 200 บาท โดยจะได้รับ

3.1 ชุดคู่มือการทําธุรกิจ จํานวน 1 ชุด
3.2 รหัสสมาชิก 1 รหัส แต่ยังไม่สามารถทําธุรกิจได้ ต้องมียอดซื้อส่วนตัวครบ 500 PV จึงสามารถเริ่มทําธุรกิจได้

4. ทุกประเทศทั่วโลกใช้ PV ในการคํานวนโบนัสและแจงยอดเหมือนกัน กําหนดยอดขายโดย PV ของผลิตภัณฑ์ที่แจงยอด
5. ผู้สมัครเป็นสมาชิกผู้จําหน่ายอิสระ ต้องปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ หลักเกณฑ์การทําธุรกิจของบริษัทฯ และเงื่อนไขการสมัครผู้จําหน่ายอิสระเป็นสมาชิกทุกประการ
6. การได้รับาตําแหน่งทางธุรกิจกําหนดจาก PV จากยอดซื้อผลิตภัณฑ์
7. การพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

7.1 เสียชีวิต
7.2 ลาออก
7.3 เป็นบุคคลล้มละลาย
7.4 เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
7.5 ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ได้กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
7.6 ถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก

8. เงื่อนไขการลาออกจากการเป็นสมาชิก

8.1 สมาชิกที่มีความต้องการลาออกเพื่อให้พ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกมีหน้าที่ต้องยื่นหนังสือแสดงความจํานงดังกล่าวต่อทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง
8.2 บริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกลับไปยังผู้แสดงความจํานงตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งไว้
8.3 การพ้นสภาพการเป็นสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กําหนด
8.4 การสมัครเป็นสมาชิกใหม่ต้องพ้นกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันพ้นสภาพการเป็นสมาชิกในครั้งก่อนเท่านั้น

9. สมาชิกถือเป็น “ผู้จําหน่ายอิสระ” ซึ่งได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื่อนําไปบริโภคหรือจําหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น มิใช่ “ตัวแทน” หรือ “ลูกจ้าง” ของบริษัทแต่อย่างใด
10. สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักจากการขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริโภคและจากการปันผลซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าเพื่อบริโภคตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดได้จากคู่มือสมาชิกฯ)

หมวด 3 หลักเกณฑ์และกฎจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

 1. ในการนําสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ไปแนะนําหรือขายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่หรือสถานที่นั้นๆ ก่อน โดยต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรสมาชิกที่บริษัทออกให้ทุกครั้ง
 2. สมาชิกมีหน้าที่ต้องส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ รวมทั้งต้องยึดถือและปฎิบัติตามพันธะสัญญาที่ระบุไว้ในเอกสารการซื้อขายอย่างเคร่งครัด
 3. ต้องไม่อวดอ้างเกินความเป็นจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้า รายได้ แผนการตลาดหรือนโยบายของบริษัทฯ
 4. ไม่ทําการหรือชักจูงให้ผู้อื่นทําการซื้อสินค้ามากเกินความจําเป็นอย่างไม่สมเหตุสมผลเพื่อแสวงประโยชน์ใดๆ อันมิใช่ประโยชน์ที่เกิดจากการบริโภคสินค้าและการจําหน่ายสินค้านั้น
 5. ไม่ทําการหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นทําการขายสินค้าของบริษัทฯ ในราคาที่สูงหรือต่ํากว่าราคาที่บริษัทฯ กําหนดไว้
 6. ไม่ทําการหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นทําการวางขายสินค้าของบริษัทฯ ในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นๆ อันเป็นที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ
 7. ไม่ทําการหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นทําการขายสินค้าหรือบริการอื่นซึ่งมีคุณสมบัติลักษณะเดียวกันหรือเป็นประเภทเดียวกันกับสินค้าหรือบริการของทางบริษัทฯ โดยอาศัยเครือข่ายโครงสร้างสมาชิกของบริษัทฯ
 8. ไม่ทําการหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นทําการแอบอ้างหรือใช้ชื่อของบริษัทฯ เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ หรือทําซ้ําสินค้าของบริษัทฯ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกกรณี
 9. ในการใช้สิทธิ์เปลี่ยนหรือคืนสินค้าสามารถดําเนินการได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับสินค้า ณ ที่ทําการของบริษัทฯ และสินค้าที่ทําการเปลี่ยนคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์บรรจุภัณฑ์ครบถ้วน โดยมีค่าดําเนินการ 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้า (การเปลี่ยนสินค้าจะต้องเลือกจากคะแนน PV เป็นหลักก่อน)
 10. ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าสามารถทําได้ในกรณีไม่พอใจในคุณสมบัติหรือมีความชํารุดในตัวสินค้าและอยู่ภายใต้ขัอกําหนดของทางบริษัทฯ เท่านั้น
 11. สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากคะแนนสะสมของตนให้แก่บุคคลอื่นในทุกกรณีเว้นแต่เป็นการโอนสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทผู้มีชื่อปรากฎอยู่ในเอกสารการสมัครในครั้งแรกในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิ์ถึงแก่ความตายเท่านั้น
 12. ไม่ทําการหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นทําการเปลี่ยนสายงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
 13. ไม่ทําการหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นทําการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ หรือสมาชิกอื่นเกิดความเสื่อมเสียในชื่อเสียงและสิทธิประโยชน์อันพึ่งได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 14. ในการเลือกสะสมคะแนนเพื่อสร้างรายได้จากแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทฯก็ดี การต่อสายงานหรือการสร้างโครงสร้างในองค์กรขายก็ดี ต้องทําโดยผู้มีกรรมสิทธิ์ในคะแนนที่เกิดขึ้น หรือเป็นการมอบอํานาจให้แก่ผู้ทําการแทนโดยผู้ทรงสิทธิ์เท่านั้นในกรณีเกิดความเสียหายจากการทําการแทนไม่ว่าในกรณีใดๆ บุคคลผู้ทําการแทนและลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงความจํานงในการนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 15. การคํานวณผลประโยชน์ตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทฯ จากคะแนนที่เกิดขึ้นจริงหลังจากการใช้สิทธิ์เปลี่ยนคืนสินค้า (ตามข้อ 9) แล้วเท่านั้น
 16. การคํานวณนับยอดจําหน่ายสินค้าตามแผนการจ่ายผลตอบแทนรายสัปดาห์ และรายเดือนบริษัทฯ จะปิดรอบการคํานวณตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนด การเปลี่ยนแปลงของคะแนนสะสมในรอบดังกล่าวจากการเปลี่ยนคืนสินค้าตามขัอ (9) จะถูกคํานวณนับตามคะแนนที่คงเหลือจริงหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 17. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและมูลค่าคะแนนของสินค้า ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนบังคับใช้ (บริษัทจะติดประกาศแจ้งที่สํานักงานทุกสาขา เกี่ยวกับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง)
 18. ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับผู้บริโภค บริษัทฯจะแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาชี้ขาดในกรณีพิพาทนั้นๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานความเป็นจริงและคําตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 19. การกระทําใดๆ ของสมาชิกอันเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์และกฎจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจตามความในหมวด 3 ถือเป็นความผิดร้ายแรง

หมวด 4 บทกําหนดโทษ

1. ในกรณีที่สมาชิกกระทําการใดๆ อันถือเป็นความผิดตามที่ระบุไว้ในหมวด 3 บริษัทฯ จะลงโทษในความผิดนั้นตามบทลงโทษดังนี้

 • ตักเตือนด้วยวาจา
 • ออกหนังสือเตือน
 • ระงับสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากรายได้จากการจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริโภคและจากการปันผลซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าเพื่อบริโภคตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทฯ
 • เพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก

หมายเหตุ ผลแห่งการถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก คือ การสิ้นสิทธิประโยชน์ทุกประการในการเป็นสมาชิกของบริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จํากัด นับแต่วันที่เพิกถอนหรือวันที่มีเหตุอันเป็นผลให้มีการเพิกถอนตามดุลยพินิจของบริษัทฯ และไม่สามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ได้อีก

2. การพิจารณาลงโทษดังกล่าวขึ้นข้างต้น บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการกําหนดโทษสถานใดสถานหนึ่งหรือมากกว่าตามความร้ายแรงแห่งความผิดนั้น