“Cernitin” our nutraceutical product has been named “An Outstanding Innovative Product 2018” at “Thailand’s Smart Awards” ceremony by The Department of Business Development of Thailand. Our executives and staffs are honored by this award and look forward to providing our member with quality product and excellence.

ເພາະວ່າ ບໍລິສັດ ແຮັບປີ້ ເອັມພີເອັມ, ຂອງເຮົາ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນເລື່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນດ້ານສຸຂະພາບ, ເຊິ່ງສະກັດຈາກວັດຖຸດິບທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ ຈົນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຕະຫຼາດສາກົນ ແລະຜ່ານມາດຕະຖານການຮັບຮອງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ແລະການຜະລິດມາຈາກສະຖາບັນວິໄຈດັງຕ່າງໆ ຈາກທົ່ວໂລກ, ທັ້ງຍັງເປັນບໍລິສັດທີ່ສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກອີກເຊັ່ນກັນ, ແລະໂດຍມີຫຼັກການບໍລິຫານງານໃນຮູບແບບທີ່ເປັນມືອາຊີບນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງເຮົາໄດ້ຮັບກຽດລາງວັນຕ່າງໆ ຫຼວງຫຼາຍ ດັ່ງນີ້

  1. ລາງວັນຜົນງານທາງທຸລະກິດຜະລິດຕະພັນດີເດັ່ນ, ໂດຍທາງບໍລິສັດຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກທາງ (ສສ.ສທ) ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ມີການພັດທະນາ ແລະຜະລິດສິນຄ້າຄຸນນະພາບຫຼາຍທີສຸດ.

  2. ລາງວັນນັກບໍລິຫານດີເດັ່ນຈາກທາງນິດຕະຍະສານເສັ້ນທາງໄທ, ດັ່ງທີ່ເວົ້າໄປໃນຂ້າງຕົ້ນວ່າ ທາງເຮົາມີການບໍລິຫານຈັດການບໍລິສັດ ທັ້ງດ້ານການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະດ້ານການຕອບແທນຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງມີແບບແຜນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບລາງວັນນີ້ມາເປັນການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດເຮົາ.

  3. ລາງວັນບຸກຄົນຕົວຢ່າງແຫ່ງປີ ໃນສາຂາສົ່ງເສີມໂຄງການກະສິກຳຢັ້ງຢືນ, ຈາກຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ. ເພາະທາງເຮົາມີການຈັດເຮັດຜະລິດຕະພັນໂດຍມີການນຳວັດຖຸດິບຈາກທຳມະຊາດມາສະກັດ, ແລະມີການດູແລເອົາໃຈໃສ່ທຳມະຊາດ ເພື່ອເພາະພັນສຳລັບການນຳໃຊ້ປະໂຍດຕໍ່ໄປ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບລາງວັນຊົງກຽດນີ້.

  4. ລາງວັນ “ຣະຄັງຄຳ” ບຸກຄົນແຫ່ງປີ, ໃນສາຂາຜູ້ເຮັດຄຸນນະປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ ແລະປະເທດຊາດດີເດັ່ນ, ດັ່ງທີ່ເວົ້າໄວ້ວ່າ ບໍລິສັດຂອງເຮົາມີທັ້ງການຜະລິດສິນຄ້າຕ່າງໆ, ໂດຍມີການສະກັດວັດຖຸດິບຈາກທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ອີກຍັງມີການຄືນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ ໂດຍການບໍລິຫານງານດ້ານທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ແລະຈ່າຍຄ່າຕອບແທນໃນລາຄາສູງ ໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກຕາມເກນທີ່ກຳໜົດໄວ້, ນອກຈາກນີ້ບໍລິສັດຂອງເຮົາຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ໂຄງການ CSR ເພື່ອສັງຄົມຢູ່ຕະຫຼອດ, ທັ້ງໝົດນີ້ ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄດ້ຮັບລາງວັນນີ້.
ເຊິ່ງຈາກລາງວັນທັ້ງໝົດທີ່ເວົ້າມານີ້ ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາງວັນທັ້ງໝົດເທົ່ານັ້ນ, ທາງ ບໍລິສັດ ແຮັບປີ້ ເອັມພີເອັມ ໄດ້ຄັດສັນລາງວັນຫຼັກ ມານຳສະເໜີເທົ່ານັ້ນ ຍັງມີການຮັບຮອງຕ່າງໆ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງແລະພາກສ່ວນທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃນຜະລິດຕະພັນ ແລະການບໍລິຫານຂອງເຮົາສະເໝີ.