ព័ត៌មាន

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ขอแสดงความยินดีกับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติ “คราวน์สตาร์ (CROWNED STAR)” คุณกรพัฒน์​ กุลบุตร

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ขอแสดงความยินดีกับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติ “คราวน์สตาร์ (CROWNED STAR)” คุณอรรถพล ศรีแก้วณวรรณ

“แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม” ธุรกิจเครือข่ายสุขภาพและความงามสัญชาติไทยที่ เปิดดำเนินการมา 20 ปี เจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำ “สารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้” และกาแฟเพื่อสุขภาพแบรนด์

“แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม” ธุรกิจเครือข่ายสุขภาพและความงามสัญชาติไทย เจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำ “สารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้” และกาแฟเพื่อสุขภาพแบรนด์ “แฮ็ปปี้ คอฟฟี่”

นับเป็นอีกหนึ่งบทตำนานบริษัท “ขายตรง” ของแท้ที่เปิดดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี สามารถสร้างอาชีพให้กับคนไทยและอาเซียนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลักแสนหลักล้านคนเลยทีเดียว

ประกาศรายชื่อเว็บไซต์ / ร้านค้าที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบจรรยาบรรณ "การจำหน่ายสินค้าออนไลน์" ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามมาตรการของบริษัทฯ และจะไม่รับประกันและรับผิดชอบสินค้าที่มาจากเว็บไซต์ หรือ ร้านค้าดังกล่าว

รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 การันตีผลิตภัณฑ์กาแฟไทยคุณภาพตัวจริง

เช็คตารางกิจกรรม OPP ประจำสาขา & สำนักงานใหญ่ รวมถึงกิจกรรม Training นอกสถานที่ได้ที่นี่ >> คลิก!

มาร่วมไขความลับแห่งการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักรู้เท่าทันภัยเงียบที่อาจกำลังคืบคลานเข้าสู่ชีวิตคุณ!!!

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ขอแสดงความยินดีกับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติ “คราวน์สตาร์ (CROWNED STAR)” คุณอุษณีย์ ชาญนิติ

ด้วย แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม มีผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นที่ต้องการจำนวนมากในตลาดสุขภาพและความงาม ส่งผลให้มี มิจฉาชีพปลอมแปลงสินค้าของบริษัทฯและนำไปขายในตลาด e-Marketplace

บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ขอแสดงความยินดีกับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติ “คราวน์สตาร์ (CROWNED STAR)” คุณสิริรัตน์ สันตโยภาส

ตามที่ได้มีกลุ่มบุคคลนำผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินไปเสนอขายผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ หรือสื่อในช่องทางอื่น โดยใช้ข้อความอวดอ้างสรรพคุณสินค้าที่เกินความจริง ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายด้านการโฆษณา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)