ກຽດແລະລາງວັນ

เนื่องจาก บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม ของเราเป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่สกัดมาจากวัตถุดิบธรรมชาติเท่านั้นจนได้รับการยอมรับจากตลาดสากลและผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และการผลิตมาจากสถาบันวิจัยดังต่างๆจากทั่วโลกทั้งยังเป็นบริษัทที่ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับผู้บริโภคอีกด้วยเช่นกัน และเนื่องด้วยหลักการบริหารงานในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพเช่นนี้จึงทำให้ทางเราได้รับเกียรติรางวัลต่างๆ มากมายดังนี้

  1. รางวัลผลงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่น โดยทางบริษัทของเราได้รับการรับรองจากทาง (สส.ศท) ว่าเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด

  2. รางวัลนักบริหารดีเด่นจากทางนิตยสารเส้นทางไทย ดังที่กล่าวไปในข้างต้นว่าทางเรามีการบริหารจัดการบริษัททั้งด้านการขายผลิตภัณฑ์และด้านการตอบแทนผู้บริโภคอย่างมีแบบแผน จึงทำให้ได้รับรางวัลนี้มาการันตีคุณภาพการดำเนินงานของบริษัทเรา

  3. รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีในสาขาส่งเสริมโครงการเกษตรยั่งยืนจากทางคณะรัฐมนตรีของไทย เนื่องด้วยทางเรามีการจัดทำผลิตภัณฑ์โดยมีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาสกัดและมีการดูแลใส่ใจธรรมชาติเพื่อเพาะพันธุ์สำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปจึงทำให้ได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้

  4. รางวัลระฆังทองบุคคลแห่งปี ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ดังที่กล่าวไปว่าบริษัทของเรามีทั้งการผลิตสินค้าต่างๆโดยมีการสกัดวัตถุดิบจากธรรมชาติเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการคืนผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคโดยการบริหารงานด้านธุรกิจเครือข่ายและจ่ายค่าตอบแทนในราคาสูงให้กับผู้บริโภคตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทของเรายังได้ดำเนินโครงการ CSR เพื่อสังคมอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงได้รับรางวัลนี้
ซึ่งจากรางวัลทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรางวัลทั้งหมดเพียงเท่านั้น ทาง บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม ได้คัดสรรรางวัลหลักๆมานำเสนอเท่านั้น ยังมีการรับรองต่างๆมากมายจากหลายหน่วยงานภาคส่วนที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และการบริหารของเราเสมอ