ទេសចរណ៍

จังหวัดภูเก็ต มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อได้เลยว่าหลายๆ คนจะต้องมีภูเก็ตเป็นหนึ่งตัวเลือกในใจแน่นอน เพราะภูเก็ตนั้นเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน มีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ เด็ดๆ มากมาย ทั้งทะเลก็สวยงาม วัฒนธรรมก็เป็นเอกลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเดินทางตั้งแต่วันนี้ - 25 ตุลาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านโปรโมชั่นท่องเที่ยว Ba Na Hills คลิกเลยค่ะ

Related articles

เชื่อว่าทะเลคงเป็นสถานที่ในฝันของหลาย ๆ คน เพราะทุกครั้งที่ได้เดินทางไปมักรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลาย ความเป็นอิสระ ได้ยินเสียงคลื่นซัดกระทบหาด พร้อมแสงแดดอันสดใส


"The Genting Dream Cruise Ship"

Singapore - Penang - Langawi


Unveiling the first travel reward in 2019! This year’s first reward program enabled our qualified business owners to enjoy the luxury lifestyle on a cruise ship, “The Genting Dream”. It features all the comfort of authentic Asian hospitality, combined with the finest experiences from around the world, cruising from Singapore to Penang & LangKawi.

 

#DiscoverCruiseShip #TravelReward2019

"Highlights from Discover India 2018"Our qualified independent business owners enjoyed a good balance of sight and experiences of the beauty India as they celebrated their impressive qualification for "Discover India 2018" 

 

#DiscoverIndia #TravelReward2018

"Discover Eastern Europe"

Czech - Germany - Slovakia - Hungary - AustriaOur qualified independent business owners enjoyed 
impressive modernities, breathtaking histories and good balance of sights of the beauty of Czech, Germany, Slovakia, Hungary & Austria, as they celebrated their impressive qualification for "Discover Europe 2017".

 

#DiscoverEurope #TravelReward2017