សេវាកម្មពាក្យបណ្តឹង

 

អនុញាតិចំពោះ ហ្វីល (Filed) ទំហំហ្វីល (Filed)ត្រូវមិនលើសពី MB