แจ้งรอบท่องเที่ยว Ba Na Hils

แจ้งรอบท่องเที่ยว Ba Na Hils

กำหนดการเดินทางท่องเที่ยว Ba Na Hills
รอบที่ 1 วันที่ 9 - 12 กันยายน 2562

รอบที่ 2 วันที่ 10 - 13 กันยายน 2562

รอบที่ 3 วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562

รอบที่ 4 วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2562