ផលិតផលដើម្បីសុខភាព

Best Seller

HT-HPD303

Instant Coffee mixed with Collagen, White kidney bean Extract Powder, Cactus Extract Grape Seed Extract and Sucralose

HT-GMX101

ថែទាំរាងកាយ ជួសជុលផ្នែកដែលសឹករិចរឹល ព្រោះផ្សំដោយអាស៊ីដអាមិណូដែលចាំបាច់ចំពោះរាងកាយ និងវិតាមីនដែលរលាយក្នុងទឹក (Vitamin B1, B6, B12)

HT-GMX104

កាត់បន្ថយការរលាក (Anti-inflammation)។

Best Seller

HT-GMX106

ប្រឆាំងមូលវិដ្ដសេរី : flavonoids, Carotenoids, Selenium, Vitamin E ។ ការពារការចាស់មុនវ័យ : Vitamin A, E, C, Zinc, Selenium។ ថែទាំស្បែក : Vitamin A, E, Methionine, Theonine, Clistine, Proline,Lysine។

HT-GMX102

ប្រើកាត់បន្ថយការរាកយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់មនុស្សធំ។ ប្រើកាត់បន្ថយការរាកយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ក្មេង។

HT-GMX103

ថែទាំរាងកាយសម្រាប់ក្មេង និងមនុស្សចាស់។ ថែទាំងរាងកាយរយៈពេលសម្រាកពីជំងឺ។ បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់កីឡាករ។

HT-GMX105

ថែទាំរាងកាយ ជួសជុលផ្នែកដែលសឹករិចរឹល ព្រោះផ្សំដោយអាស៊ីដអាមិណូដែលចាំបាច់ចំពោះរាងកាយ និងវិតាមីនដែលរលាយក្នុងទឹក (Vitamin B1, B6, B12)

HT-GMX107

លំអងកេសរចម្រាញ់ ក្រាមិនិច ជី60 (Graminex G60 Pollen Extract) សំបូរទៅដោយសារ ជាតិទប់ទល់នឹងមូលវិដ្ដសេរី និងជួយការពារការខ្វះប្រូតេអ៊ីន

HT-GMX108

ថែទាំរាងកាយ ជួសជុលផ្នែកដែលសឹករិចរឹល ព្រោះផ្សំដោយអាស៊ីដអាមិណូដែលចាំបាច់ចំពោះរាងកាយ និងវិតាមីនដែលរលាយក្នុងទឹក (Vitamin B1, B6, B12)

HT-GMX109

ជាប្រភពខ្លរ៉ូហ្វីល​ (chlorophyll) ដែលល្អបំផុត។ ជាសារជាតិផ្សំដែលមានអុកស៊ីហ្សែនខ្ពស់។ ជួយបង្អាក់មេរោគដែលបង្កឲ្យកើតរោគ។ មានអង់ស្ស៊ីមជួយជម្រុញការធ្វើការរបស់រាងកាយ។

HT-GMX110

បង្កើនវិធី Metabolism របស់រាងកាយ ជួយរំលាយអាហារដើម្បីយកថាមពលទៅប្រើ និងបង្កើតនិងជួស

HT-GMX111

សមាសធាតុផ្សំសំខាន់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពគឺ សារជាតិចម្រាញ់លំអងកេសរផ្កា G60wsTM ដ៏ខាប់

HT-GMX112

Graminex G63 (Water Soluble Pollen Extract) protects or reduces damage in the liver from exposure to drugs and chemicals protects the liver against alcohol damage and heal existing damage.

HT-GMX113

G60WS ™ (Water Soluble Pollen Extract) helps eliminate damaging free radicals in human body,

HT-GMX114

Build thicker skin layers, less visible wrinkles & Younger more radiant skin

HT-GMX115

Brighten and slow signs of chronic aging & improve the appearance of aging skin