กิจกรรมระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562

ตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์

1 - 31 พฤษภาคม 2562


ตารางกิจกรรม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ                                    *อัพเดตล่าสุด 20/05/62

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
01/05/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง Grand Hall

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
อ.นิติกร แก้วเจริญ

03/05/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ห้อง Grand Hall

นาวาตรี เมตตา ชินบุตร

04/05/6213.00 - 16.00 น.
 • การอบรมวงจรธุรกิจ

ห้อง Grand Hall

อ. นิติกร แก้วเจริญ

05/05/6212.30 - 16.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง วีไอพี

 


 ห้อง Grand Hall

คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณชูชาติ เครื่องขำ
คุณอาร์ม สรศักดิ์

07/05/6213.00 - 16.00 น.
 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me

ห้อง Grand Hall

คุณอาร์ม สรศักดิ์

08/05/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด

ห้อง Grand Hall

คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์

10/05/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร
11/05/6208.00 - 17.00 น.
 • The Solution

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

โรงแรมเซนทรา แจ้งวัฒนะ

คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย

คุณพีรพงษ์ หลังปูเต๊ะ 

12/05/6212.30 - 16.00 น.
 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณโบ๊ท ธนันวัฒน์


คุณอัชฎาพรรณ ดวงปฏิ
คุณอาร์ม สรศักดิ์
14/05/6213.00 - 16.00 น.
 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me
ห้อง Grand Hallคุณอาร์ม สรศักดิ์
15/05/6213.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณอาร์ม สรศักดิ์
17/05/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร
18/05/62

13.00 - 17.00 น

 • Lacle Introduction
ห้องธัชพลกุลบุตรคุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

13.00 - 16.00 น

 • การอบรมวงจรธุรกิจ
ห้อง Grand Hallอ. นิติกร แก้วเจริญ
19/05/62

12.30 - 16.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง วีไอพี
 


 ห้อง Grand Hall
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์

21/05/62

11.00 - 14.30 น.

 • พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ห้องธัชพลกุลบุตร

คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย

คุณลัดดาวัลย์ บุญนันท์

21/05/62

13.00 น.

 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me
ห้อง Grand Hallคุณอาร์ม สรศักดิ์
22/05/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hall คุณวรรณะ ทรงคุณแท้
อ.นิติกร แก้วเจริญ
24/04/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร 
25 - 28

/05/62

09.00 - 17.00 น.

 • Lacle Academy
ห้องธัชพลกุลบุตรคุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย

คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย

25/05/62 

13.00 - 16.00 น

 • การอบรมวงจรธุรกิจ
ห้อง Grand Hallอ. นิติกร แก้วเจริญ
26/05/62

12.30 - 16.00 น.

 • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง วีไอพี
 


 ห้อง Grand Hall
คุณโบ๊ท ธนันวัฒน์อ.นิติกร แก้วเจริญ
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
28/05/62

13.00 - 16.00 น.

 • เจาะลึกแผนการตลาด
 • พัฒนาทักษะการใช้งาน Happy Me
ห้อง Grand Hallคุณอาร์ม สรศักดิ์
29/05/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • แผนการตลาด
ห้อง Grand Hallคุณวรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ อาร์ม สรศักดิ์
31/05/62

13.00 - 16.00 น.

 • บรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้อง Grand Hallนาวาตรี เมตตา ชินบุตร

  

 

ตารางกิจกรรม สาขาในประเทศ

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
02/05/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
04/05/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอุบลราชธานี

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม 
05/05/62
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาย่อยอ้อมใหญ่

คุณกชพร ธีระราธรรม 

คุณกมลพร ต๊ะใจ

12.30-14.30
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาอรัญประเทศ

คุณภณิตา ส่องแสง

คุณณัฐพงศ์ เมฆพยับ

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาเชียงราย

คุณธาริน ใหม่หารินทร์ 
10.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเชียงใหม่

 คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

  ห้องประชุมมาทวี

อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช

13.00 น.
 • Mini Healthy Lifestyle Expo
สาขาขอนแก่นนาวาตรี เมตตา ชินบุตร
09/05/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาพระนครศรีอยุธยา 
11/05/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
  แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
12/05/6213.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาย่อยอ้อมใหญ่

คุณกชพร ธีระราธรรม

คุณกมลพร ต๊ะใจ

12.30-14.30
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาอรัญประเทศ

  คุณดลนภัส จันทมานพ

คุณธนวรรธน์ ธัชชัยจิรสินธ์

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงราย คุณธาริน ใหม่หารินทร์ 
10.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงใหม่คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาขอนแก่น

คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม 
16/05/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 
11.00 น.
 • พิธีทำบุญและงานประดับเข็ม

สาขาสุราษฎร์ธานี

คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย
18/05/6210.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาอุบลราชธานี 

 คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม

19/05/6213.00
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาย่อยอ้อมใหญ่

คุณกชพร ธีระราธรรม

คุณกมลพร ต๊ะใจ
12.30-14.30
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

  สาขาอรัญประเทศ

คุณพรพิมล ยืนยาว

คุณเจนจิรา สายสิญจน์

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเชียงราย

คุณธาริน ใหม่หารินทร์

10.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเชียงใหม่

คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน 
13.00น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุมมาทวี

อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดีคุณคุณจุฑามาศ ชมเดช
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาขอนแก่น
คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม
23/05/62 18.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาพระนครศรีอยุธยา  
25/05/6212.00-15.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

โรงแรมอินโดจีน

อรัญประเทศ

 
10.30 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

ห้องประชุม

สาขาพิษณุโลก 

 
13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาอุบลราชธานี 
คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม
12.00 น.
 • Healthy Lifestyle Expo
สาขานครศรีธรรมราช 
26/05/6213.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาย่อยอ้อมใหญ่

คุณกชพร ธีระราธรรม

คุณกมลพร ต๊ะใจ

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงรายคุณธาริน ใหม่หารินทร์
10.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาเชียงใหม่คุณสุพัตรา ศักดิ์แสน
13.00น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุมมาทวี

อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

คุณกรฒิษ์ณัทท์ คำภักดี

คุณจุฑามาศ ชมเดช

13.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
ห้องประชุม
สาขาขอนแก่น
คุณเฉลิมพล ชัยสงคราม
12.00 น.
 • Healthy Lifestyle Expo
สาขาหาดใหญ่ 
30/05/6218.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด
สาขาพระนครศรีอยุธยา 
 


 

ตารางกิจกรรม สปป.ลาว

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร
01/05/6209.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง
04/05/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

10.30 - 14.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง
13.00 - 16.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด

เมืองสังทอง เวียงจันทน์

คุณเหรียญทอง
05/05/62

12.00 - 15.30 น.

 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ
สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

09.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

07/05/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

08/05/6209.00 - 15.00 น.
 •  ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

11/05/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

10.30 - 14.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด 

สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

12/05/6212.00 - 15.30 น.
 •  เปิดโอกาสทางธุรกิจ

สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

09.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
สาขาเวียงจันทน์ดร.ไซหล้า ตามอง
14/05/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน

09.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
สาขาเวียงจันทน์ดร.ไซหล้า ตามอง
18/05/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
 สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ 
10.30 - 14.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด 
สาขาเวียงจันทน์ ดร.ไซหล้า ตามอง
19/05/6212.00 - 15.30 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ
 สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

อ.วิจิตร พะสะถาน  

09.00 - 15.00 น.
 •  ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
สาขาเวียงจันทน์ ดร.ไซหล้า ตามอง 
 21/05/6209.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซ

 ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ

09.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
สาขาเวียงจันทน์

ดร.ไซหล้า ตามอง

25/05/6209.30 - 14.00น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซ

ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
อ.วิจิตร พะสะถาน

10.30 - 14.00 น.
 • บรรยายผลิตภัณฑ์
 • แผนการตลาด 
สาขาเวียงจันทน์ดร.ไซหล้า ตามอง
26/05/6212.00 - 15.30 น.
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจ
สาขาปากเซดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
 09.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
สาขาเวียงจันทน์ ดร.ไซหล้า ตามอง 
28/05/62   09.30 - 14.00 น.
 • ประเมินสุขภาพเบื้องต้น
สาขาปากเซ ดร.แสงสว่าง พิมพิไซ
อ.วิจิตร พะสะถาน 
 09.00 - 15.00 น.
 • ใช้ชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค
 สาขาเวียงจันทน์ ดร.ไซหล้า ตามอง

 

 ตารางกิจกรรมสาขาในกัมพูชา

วันที่เวลารายละเอียดกิจกรรมสถานที่วิทยากร

02 - 05

/05/62

08.00 น.
 • งานออกบู๊ธแสดงสินค้า

เสียมเรียบ

23 - 24

/05/62

08.00 - 21.00 น.
 • งานออกบู๊ธแสดงสินค้า

พนมเปญ


 

 

 


รายละเอียด / ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม